ssni-985链接及作品截图

ssni-985链接及作品截图

主、阳狂、寒热,治症瘕积聚,逐血,愈金疮,祛风暖腰,疗血衄疝肿,并疗百节骨疼痛。延胡索,破气、破血之药也。

夜不能寐者,乃心气不交于肾也;日不能寐者,乃肾气不交于心也。肾有补无泻,用熟地、山药以补肾,又何必用牡丹皮以滋其骨中之髓耶。

先生谓生胜于熟,读先生之论,则实有至然未见先生之自效,恐世人未必信先生之言也。心火炎上,则头目肿痛,而痰即结于胸膈而成痞。

此川芎生气之功,数千年未彰矣,谁则知川芎之能生气乎。此一种而分两治者,亦犹地骨皮泻肾中之火,杞子补精而助阳也,原无足异。

谓知母竟可杀人,固非立论之纯,谓知母全可或问知母泻肾,肾有补而无泻,不可用知母,宜也。 故泻肝火,即所以泻各经之火也。

或疑陷胸汤用栝蒌,不止陷胸中之邪,亦陷腹中之邪也,邪在腹中,安知不祛之入肾乎? 治产后血晕有神,中风强直,亦能见效。

Leave a Reply